Akty Prawne 1

Drukuj
Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spoecznej - tekst ujednolicony - stan na dzie 06.01.2010r.
Obwieszczenie Marszaka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 padziernika 2009 r. w sprawie ogoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy spoecznej(Dz. U z 21 padziernika 2009 r., Nr 175, poz. 1362)
Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriw dochodowych oraz kwot wiadcze pieninych z pomocy spoecznej (Dz.U. 2009r. nr 127 poz. 1055)
Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 17 listopada 2008 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie rodzinnego wywiadu rodowiskowego (Dz.U. 2008 nr 208 poz. 1311 )
Rozporzdzenie Ministra Polityki Spoecznej z 19 kwietnia 2005 r. w sprawie rodzinnego wywiadu rodowiskowego (Dz. U. Nr 77, poz. 672)
Rozporzdzenie Ministra Polityki Spoecznej z 1 marca 2005r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego (Dz. U. z dnia 16 marca 2005 r., Nr 42, poz. 409)
Wzr kontraktu socjalnego - zacznik do rozporzdzenia z 1 marca 2005 r.
Rozporzdzenie Ministra Polityki Spoecznej z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz. U. z 2005 r., Nr 154, poz. 1289)
Rozporzdzenie Ministra Polityki Spoecznej z dnia 22 wrzenia 2005 r. w sprawie specjalistycznych usug opiekuczych (Dz. U. z dnia 30 wrzenia 2005 r., Nr 189, poz. 1598)
ROZPORZDZENIE Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 6 lipca 2006 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie specjalistycznych usug opiekuczych (Dz. U. z 2006 r. nr 134; poz. 943)
Ustawa z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc pastwa w zakresie doywiania" (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2005 r., Nr 267, poz. 2259)
Rozporzdzenie Ministra Polityki Spoecznej z 23 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz.U z 12 stycznia 2005 r., Nr 6, poz. 45)
Rozporzdzenie Rady Ministrw o realizacji programu wieloletniego "Pomoc pastwa w zakresie doywiania"(Dz.U. nr 25 poz.186)
Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 20 maja 2008r. w sprawie trybu wypaty zasikw pogrzebowych oraz warunkw pokrywania kosztw pogrzebu cudzoziemca ze rodkw budetu pastwa (Dz.U. nr 91 poz. 574)
Rozporzdzenie Ministra Polityki Spoecznej z dnia 21 padziernika 2005 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowego sposobu dziaania w sprawach przyjcia do domu pomocy spoecznej oraz wypisania z domu pomocy spoecznej osoby chorej psychicznie i upoledzonej umysowo - Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1871
Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 kwietnia 1999 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowego sposobu dziaania w sprawach przyjcia do domu pomocy spoecznej oraz wypisania z domu pomocy spoecznej osoby chorej psychicznie i upoledzonej umysowo - Dz.U. 1999 nr 56 poz. 594
Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 lipca 1995 r. w sprawie szczegowego sposobu dziaania w sprawach przyjcia do domu pomocy spoecznej oraz wypisania z domu pomocy spoecznej osoby chorej psychicznie i upoledzonej umysowo - Dz.U. 1995 nr 92 poz. 460
Rozporzdzenie Ministra Polityki Spoecznej z dnia 7 padziernika 2005 r. w sprawie progu interwencji socjalnej - Dz.U. 2005 nr 211 poz. 1762
Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 2 listopada 2007 r. w sprawie systemw teleinformatycznych stosowanych w jednostkach organizacyjnych pomocy spoecznej - Dz.U. 2007 nr 216 poz. 1609
Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 24 padziernika 2007 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie - Dz.U. 2007 nr 208 poz. 1507
Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie trybu wypaty zasikw pogrzebowych oraz warunkw pokrywania kosztw pogrzebu cudzoziemca ze rodkw budetu pastwa - Dz.U. 2008 nr 91 poz. 574
Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarych - tekst ujednolicony, stan na 20.12.2006r. - (tj. Dz.U. 2000 nr 23 poz. 295)
Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 5 padziernika 2009 r. w sprawie szczegowych warunkw realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w ktrych gospodarstwach rolnych i dziaach specjalnych produkcji rolnej powstay szkody spowodowane przez powd w 2009 r. - ( Dz.U. 2009 nr 167 poz. 1319)

Przepisy majce zastosowanie w pomocy spoecznej:

Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. Nr 135, poz. 1268 z pon. zm.)
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - tekst ujednolicony - stan na: 16.02.2009r.)
Rozporzdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 padziernika 2005r. w sprawie trybu organizowania prac spolecznie uytecznych (Dz. U. Nr 210, poz. 1754 )
Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143 z pon.zm.)
Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994 r. Nr 111, poz. 535 z pn. zm.)
Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 31 lipca 1995 r. w sprawie szczegowego sposobu dziaania w sprawach przyjcia do domu pomocy spoecznej oraz wypisania z domu pomocy spoecznej osoby chorej psychicznie i upoledzonej umysowo (Dz. U. z 11 sierpnia 1995 r., Nr 92, poz. 460 z pon. zm.)
rozporzdzenie Ministra Polityki Spoecznej z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz. U. z 2005 r., Nr 154, poz. 1289)
Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005 r., Nr 264, poz. 2207)
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodkw publicznych (Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135)
Tekst ujednolicony ustawy - stan prawny na dzie 2008.05.16

Miejsko-Gminny Orodek Pomocy Spoecznej w Peczycach informuje, e na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Aby dowiedziec sie wiecej na temat plikow cookie i jak je usunac, zobacz nasza privacy policy.

Akceptuje Cookie z tej strony

EU Cookie Directive Module Information