Statut

Drukuj

STATUT MIEJSKO-GMINNEGO

ORODKA POMOCY SPOECZNEJ W PECZYCACH

ROZDZIA I

Postanowienia oglne

1. Jednostka organizacyjna pod nazw Orodek Pomocy Spoecznej w Peczycach zwany w dalszym cigu Orodkiem dziaa w oparciu o:

1) ustaw z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami),

2) ustaw z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spoecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 115 poz. 728 ze zmianami),

3) niniejszy Statut.

2.1. Orodek jest jednostk organizacyjn Miasta i Gminy Peczyce

2. Orodek nie posiada osobowoci prawnej.

3. Siedziba mieci si w Peczycach, a terenem dziaania jest obszar Gminy Peczyce.

4. Organem nadzorujcym dziaalno Orodka jest Burmistrz Peczyc, zwanej dalej Burmistrzem.

ROZDZIA II

Cele i przedmiot dziaania

5.1. Celem dziaania Orodka jest rozpoznawanie i zaspakajanie niezbdnych potrzeb yciowych osb i rodzin wymagajcych pomocy, organizowanie wynikajcych z tego rozpoznania zada, a take inspirowanie dziaalnoci innych si spoecznych, dziaajcych w sferze pomocy spoecznej w celu doprowadzenia do yciowego usamodzielnienia osb i rodzin oraz ich integracji ze rodowiskiem.

2. Rodzaj, forma i rozmiar wiadcze powinny by odpowiednie do okolicznoci uzasadniajcych udzielenie pomocy.

6. Zakres dziaania Orodka okrelaj:

1) Ustawy i akty wykonawcze do ustaw,

2) Uchway Rady Miejskiej w Peczycach zwanej dalej Rad Miejsk i zarzdzenia Burmistrza.

7.1. Orodek realizuje zadania wasne i zadania zlecone w zakresie ustalonym w 6 statutu.

2. Orodek realizuje inne zadania wynikajce z rzdowych programw pomocy spoecznej majcych na celu gwnie ochron poziomu ycia osb i rodzin.

8.1. Orodek, w zakresie wiadczonej pomocy spoecznej, wsppracuje z instytucjami, organizacjami pozarzdowymi, w tym szczeglnoci z organizacjami kocielnymi, stowarzyszeniami oraz peni rol koordynatora rozwizywania poszczeglnych problemw spoecznych w stosunku do tych organizacji.

9. Orodek realizuje zadania pomocy spoecznej, moe przyjmowa dary w postaci rzeczowej i przekazywa je osobom potrzebujcym.

10. Orodek moe w swoich strukturach tworzy inne formy wsparcia dziennego.

11. Rada Miejska moe naoy na Orodek obowizek realizacji innych zada.

ROZDZIA III

Organizacja i zarzdzanie orodkiem

12.1.Orodkiem kieruje Kierownik Orodka, zwany dalej Kierownikiem, ktry reprezentuje Orodek na zewntrz.

2. Kierownika zatrudnia i zwalnia Burmistrz Peczyc.

3. Kierownik zaatwia sprawy indywidualne z zakresu administracji publicznej na podstawie upowanienia burmistrza lub wynikajcego bezporednio z przepisw rangi ustawowej.

13.1. W Orodku zatrudnia si pracownikw dziaalnoci podstawowej, administracji i obsugi.

2. Kierownik jest pracodawc w rozumieniu prawa pracy.

3. Kierownik i pracownicy w Orodku powinni posiada kwalifikacje okrelone przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004r., o pomocy spoecznej (Dz. U z 2008r. Nr 115, poz. 728 ze zmianami) oraz innych odpowiednich aktw prawnych.

14.1. Struktur organizacyjn Orodka zatwierdza Burmistrz na wniosek kierownika.

2. Organizacj wewntrz Orodka okrela regulamin organizacyjny nadawany przez Kierownika.

15. Nadzr merytoryczny nad wykonaniem zada zleconych sprawuje Wojewoda Zachodniopomorski.

ROZDZIA IV

Majtek i gospodarka finansowa Orodka

16. Majtek Orodka jest wasnoci Gminy Peczyce.

17. 1. Burmistrz zapewnia Orodkowi m.in. niezbdne do prowadzenia dziaalnoci: budynek, urzdzenia, sprzt, wyposaenia pomieszcze.

2.Wyposaenie pomieszcze nie stanowice rodkw trwaych, wyposaenie pracownikw w odzie robocz, ochronn, rodki czystoci i inne Orodek zakupuje ze rodkw obrotowych do wysokoci okrelonej w planie finansowym kierujc si zasadami efektywnoci ich wykorzystania.

18. 1. Sprzeda i kasacja rodkw trwaych wymaga zgody Burmistrza.

2. Likwidacj wyposaenia w uytkowniku, o ktrym mowa w 17 ust. 2 Orodek przeprowadza na zasadach oglnie obowizujcych, a decyzjꠠ o skreleniu ze stanu podejmuje Kierownik na wniosek komisji likwidacyjnej powoanej w Orodku.

19. Form organizacyjno ? prawn funkcjonowania jest jednostka budetowa.

20.1. Wydatki na realizacj zada wasnych pokrywane s z budetu Miasta i Gminy.

2. Na realizacj zada zleconych z zakresu administracji rzdowej rodki zapewnia budet Pastwa.

21.1. Podstaw gospodarki finansowej Orodka jest plan finansowy, sporzdzony przez Kierownika Orodka na podstawie budetu Gminy uchwalonego przez Rad Miejsk, przyjmowany przez Burmistrza w formie zarzdzenia jako element ukadu wykonawczego do budetu Gminy.

2. W planie finansowym Orodka w cigu roku mog by dokonywane zmiany w nastpstwie uchwa Rady Miejskiej, zarzdze Burmistrza oraz Kierownika (w zakresie wynikajcym z upowanienia).

22. Orodek prowadzi samodzielnie gospodark finansow i pokrywa wydatki ze rodkw otrzymywanych z budetu Gminy, a uzyskane dochody odprowadza do tego budetu. Orodek rozlicza si z dochodw i wydatkw oraz z otrzymywanych rodkw na wydatki budetowe na zasadach ustalonych dla jednostek budetowych.

23. Do skadania w imieniu Orodka owiadcze w zakresie jego praw i obowizkw finansowych oraz innych zobowiza tego typu wymagane jest wspdziaanie Kierownika i Gwnego ksigowego lub w czasie ich nieobecnoci osb przez nich upowanionych.

ROZDZIA V

Postanowienia kocowe

24. Zmiany w Statucie mog by dokonywane w trybie okrelonym dla jego uchwalenia.

Miejsko-Gminny Orodek Pomocy Spoecznej w Peczycach informuje, e na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Aby dowiedziec sie wiecej na temat plikow cookie i jak je usunac, zobacz nasza privacy policy.

Akceptuje Cookie z tej strony

EU Cookie Directive Module Information