Drukuj

wiadczenie pielgnacyjne z tytuu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w zwizku z koniecznoci opieki nad dzieckiem przysuguje matce lub ojcu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymujcym si orzeczeniem o niepenosprawnoci cznie ze wskazaniami: koniecznoci staej lub dugotrwaej opieki lub pomocy innej osoby w zwizku ze znacznie ograniczon moliwoci samodzielnej egzystencji oraz koniecznoci staego wspudziau na co dzie opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepenosprawnoci.

wiadczenie pielgnacyjne przysuguje w wysokoci 420 z.

wiadczenie pielgnacyjne przysuguje jeeli dochd rodziny w przeliczeniu na osob nie przekracza kwoty 583 z. miesicznie. wiadczenie pielgnacyjne przysugujce za niepene miesice kalendarzowe wypaca si w wysokoci 1/30 wiadczenia pielgnacyjnego za kady dzie. Nalen kwot wiadczenia zaokrgla si do 10 groszy w gr.

wiadczenia pielgnacyjne nie przysuguj, jeeli:

1) osoba sprawujca opiek ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty socjalnej, zasiku staego, zasiku przedemerytalnego lub wiadczenia przedemerytalnego;

2) osoba wymagajca opieki:

a) pozostaje w zwizku maeskim,

b) zostaa umieszczona w rodzinie zastpczej albo w zwizku z koniecznoci ksztacenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placwce zapewniajcej caodobow opiek przez co najmniej 5 dni w tygodniu z wyjtkiem zakadw opieki zdrowotnej;

3) osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wczeniejszej emerytury na to dziecko;

4) osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku do zasiku rodzinnego z tytuu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego albo do wiadczenia pielgnacyjnego na to lub na inne dziecko w rodzinie

5) do wiadczenia na pokrycie wydatkw zwizanych z opiek chyba, e przepisy o koordynacji systemw zabezpieczenia spoecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu spoecznym stanowi inaczej.

.

Miejsko-Gminny Orodek Pomocy Spoecznej w Peczycach informuje, e na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Aby dowiedziec sie wiecej na temat plikow cookie i jak je usunac, zobacz nasza privacy policy.

Akceptuje Cookie z tej strony

EU Cookie Directive Module Information