Drukuj

Dodatek z tytuu urodzenia dziecka

Dodatek z tytuu urodzenia dziecka przysuguje jednorazowo w wysokoci 1000 z. Przysuguje on matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka. Dodatek przysuguje opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukoczenia przez dziecko pierwszego roku ycia, jeeli nie zosta przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka. W przypadku wystpienia o przysposobienie wicej ni jednego dziecka lub urodzenia wicej ni jednego dziecka podczas jednego porodu dodatek przysuguje na kade dziecko. Wniosek o dodatek, o ktrym mowa w art. 9, skada si do ukoczenia przez dziecko pierwszego roku ycia.

Dodatek z tytuu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

Dodatek z tytuu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysuguje w wysokoci 400 z miesicznie.
Przysuguje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeeli dziecko pozostaje pod jego faktyczn opiek, uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie duej jednak ni przez okres:
- 24 miesicy kalendarzowych;
- 36 miesicy kalendarzowych, jeeli sprawuje opiek nad wicej ni jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu;
- 72 miesicy kalendarzowych, jeeli sprawuje opiek nad dzieckiem legitymujcym si orzeczeniem o niepenosprawnoci albo o znacznym stopniu niepenosprawnoci.

Dodatek przysugujcy za niepene miesice kalendarzowe wypaca si w wysokoci 1/30 dodatku miesicznego za kady dzie. Kwot dodatku przysugujc za niepeny miesic zaokrgla si do 10 groszy w gr.

W przypadku rwnoczesnego korzystania z urlopu wychowawczego przez oboje rodzicw lub opiekunw prawnych dziecka przysuguje jeden dodatek.

Dodatek nie przysuguje, jeeli osoba uprawniona:
- bezporednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawaa w stosunku pracy przez okres krtszy ni 6 miesicy;
- podja lub kontynuuje zatrudnienie lub inn prac zarobkow ktra uniemoliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
- dziecko przebywa w placwce zapewniajcej caodobow opiek przez wicej ni 5 dni w tygodniu z wyjtkiem dziecka przebywajcego w zakadzie opieki zdrowotnej, oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem:
- w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiku macierzyskiego.
Obywatelom pastw czonkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego do okresu zatrudnienia wymaganego do nabycia prawa do dodatku zalicza si okres zatrudnienia na terytorium pastw czonkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Dodatek z tytuu samotnego wychowywania dziecka

Dodatek przysuguje w wysokoci 170 z miesicznie na dziecko, nie wicej jednak ni 340,00 z na wszystkie dzieci. W przypadku dziecka legitymujcego si orzeczeniem o niepenosprawnoci lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepenosprawnoci kwot dodatku zwiksza si o 80 z na dziecko, nie wicej jednak ni o 160 z na wszystkie dzieci.

Dodatek z tytuu samotnego wychowywania dziecka przysuguje samotnie wychowujcym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeeli nie zostao zasdzone wiadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodzicw dziecka, poniewa:
- drugi z rodzicw dziecka nie yje;
- powdztwo o ustalenie wiadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodzicw zostao oddalone;
- ojciec dziecka jest nieznany;

Dodatek przysuguje rwnie osobie uczcej si, jeeli oboje rodzice osoby uczcej si nie yj.

Dodatek z tytuu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

Dodatek przysuguje rodzinie wielodzietnej w wysokoci 80 z miesicznie na trzecie i na nastpne dzieci uprawnione do zasiku rodzinnego.
Dodatek z tytuu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysuguje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka.


Dodatek z tytuu ksztacenia i rehabilitacji dziecka

Dodatek przysuguje miesicznie w wysokoci 60 z na dziecko w wieku do ukoczenia 5 roku ycia i 80 z na dziecko w wieku powyej 5 roku ycia do ukoczenia 24 roku ycia.

Dodatek z tytuu ksztacenia i rehabilitacji dziecka przysuguje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a take osobie uczcej si na pokrycie zwikszonych wydatkw zwizanych z rehabilitacj lub ksztaceniem dziecka w wieku:

1) do ukoczenia 16 roku ycia, jeeli legitymuje si orzeczeniem o niepenosprawnoci,

2) powyej 16 roku ycia do ukoczenia 24 roku ycia, jeeli legitymuje si orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepenosprawnoci.Dodatek z tytuu podjcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

Dodatek przysuguje przez 10 miesicy w roku w okresie pobierania nauki od wrzenia do czerwca nastpnego roku kalendarzowego.
Dodatek z tytuu podjcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysuguje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczcej si:

1) w zwizku z zamieszkiwaniem w miejscowoci, w ktrej znajduje si siedziba szkoy ponadgimnazjalnej lub szkoy artystycznej, w ktrej realizowany jest obowizek szkolny i obowizek nauki, a take szkoy podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczcej si, legitymujcej si orzeczeniem o niepenosprawnoci lub o stopniu niepenosprawnoci - w wysokoci 90 z miesicznie na dziecko albo

2) w zwizku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowoci, w ktrej znajduje si siedziba szkoy, w przypadku dojazdu do szkoy ponadgimnazjalnej, a take szkoy artystycznej, w ktrej realizowany jest obowizek szkolny i obowizek nauki w zakresie odpowiadajcym nauce w szkole ponadgimnazjalnej - w wysokoci 50 z miesicznie na dziecko.Dodatek z tytuu rozpoczcia roku szkolnego

Dodatek przysuguje raz w roku, w zwizku z rozpoczciem roku szkolnego albo rocznego przygotowanie przedszkolnego, w wysokoci 100 z na dziecko.

Dodatek z tytuu rozpoczcia roku szkolnego przysuguje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a take osobie uczcej si na czciowe pokrycie wydatkw zwizanych z rozpoczciem w szkole nowego roku szkolnego.

Miejsko-Gminny Orodek Pomocy Spoecznej w Peczycach informuje, e na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Aby dowiedziec sie wiecej na temat plikow cookie i jak je usunac, zobacz nasza privacy policy.

Akceptuje Cookie z tej strony

EU Cookie Directive Module Information