RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 13.04.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Przedmiot Działalności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne i zadania zlecone w zakresie ustalonym ustawami i aktami wykonawczymi do ustaw oraz uchwałami Rady Miejskiej i Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego. Do zadań tych należy w szczególności:

1. Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń z zakresu pomocy społecznej m.in. zasiłków stałych, okresowych, celowych i innych.
2. Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania.
3. Udzielanie pomocy w formie posiłków, schronienia i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym.
4. Praca socjalna.
5. Przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych.
6. Przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych.
7. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i okresowych w oparciu o ustawę o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.
8. Obsługa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Do wydawania indywidualnych decyzji administracyjnych w sprawach należących do przedmiotu wszystkich działań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim upoważniony jest Dyrektor i Zastępca dyrektora natomiast kierownicy działów upoważnieni są do wydawania decyzji w zakresie ich działania, tj. Kierownik Działu Dodatków Mieszkaniowych w sprawach dodatków mieszkaniowych, Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych, Kierownik Działu Realizacji Pomocy Społecznej w sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości miasta Stargardu Szczecińskiego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej załatwia sprawy w oparciu o Kodeks Postępowania Administracyjnego z uwzględnieniem szczegółowych unormowań wynikających z ustaw.Opublikował: Michał Kasprzak
Publikacja dnia: 13.04.2011
Podpisał: Michał Kasprzak
Dokument z dnia: 30.03.2011
Dokument oglądany razy: 2 007