RSS
A A A
SmodBIP

Przedmiot Działalności

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI MIEJSKO- GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne i zadania zlecone w zakresie ustalonym ustawami i aktami wykonawczymi do ustaw oraz uchwałami Rady Miejskiej. Do zadań tych należy w szczególności:

1. Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń z zakresu pomocy społecznej m.in. zasiłków stałych, okresowych, celowych i innych.
2. Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania.
3. Udzielanie pomocy w formie posiłków, schronienia i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym.
4. Praca socjalna.
5. Przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych.
6. Przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych.
7. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i okresowych w oparciu o ustawę o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.


Do wydawania indywidualnych decyzji administracyjnych w sprawach należących do przedmiotu wszystkich działań MGOPS w Pełczycach upoważniony jest Kierownik.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej załatwia sprawy w oparciu o Kodeks Postępowania Administracyjnego z uwzględnieniem szczegółowych unormowań wynikających z ustaw.Opublikował: Michał Kasprzak
Publikacja dnia: 18.04.2011
Podpisał: Michał Kasprzak
Dokument z dnia: 30.03.2011
Dokument oglądany razy: 5 077