Drukuj

Wyjtkowa moliwo dla pa niekwalifikujcych si do badania w ramach Programu finansowanego przez NFZ. W roku 2014 w mammobusach LUX MED Diagnostyka przebadao si okoo 240 tysicy kobiet. Kadego miesica mammobusy odwiedzaj okoo 200 miejscowoci, realizujc program bada przesiewowych dla pa. ?Mimo, i mammografia to najskuteczniejsza metoda profilaktyki raka piersi, nadal mniej ni poowa kobiet poddaa si bezpatnemu badaniu w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi ? mwi dr Magorzata Cymerman z LUX MED Diagnostyka - Zachcamy panie do profilaktyki zwizanej z rakiem piersi, gdy jest to najczciej wystpujcy nowotwr zoliwy wrd Polek.?

LUX MED Diagnostyka zaprasza panie w dwch grupach wiekowych na bezpatne badania mammograficzne w mammobusie, ktre odbd si:

  • Peczyce ? 8 maja przy Remizie Straackiej, Peczyk
  • Recz ? 8 maja przy sklepie Biedronka, ul. Kolejowa 65

Bezpatna mammografia dla pa w wieku:

  • 50 ? 69 lat

Badanie w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi jest bezpatne, refundowane kobietom co 2 lata przez Narodowy Fundusz Zdrowia (lub co 12 miesicy dla kobiet, ktre w ramach realizacji Programu otrzymay odpowiednie pisemne wskazanie). Nie jest wymagane skierowanie lekarskie.

Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi skierowany jest do kobiet zdrowych, ktre nie choroway wczeniej na raka piersi. Otrzymywany wynik badania przesiewowego to ocenione przez dwch lekarzy specjalistw zdjcia rentgenowskie piersi, z krtk adnotacj ? czy w piersiach wystpuj nieprawidowoci wymagajce dalszej diagnostyki czy te nie. W razie koniecznoci dalszej diagnostyki, list zawiera wytyczne wzgldem sposobu postpowania. wicej Informacji o badaniach na stronie www.mammo.pl

  • 40 ? 49 oraz 70 ? 75 lat

Badania wykonywane s w ramach Projektu ?Poprawa dostpnoci i jakoci usug medycznych w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi? wspfinansowanego z funduszy EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

W zakresie realizowanego Projektu i zwikszenia dostpnoci do bada, zapewniamy paniom nie kwalifikujcym si jeszcze / ju do Programu finansowanego przez NFZ, bezpatn mammografi. Wymagane jest jednak skierowanie lekarskie od lekarza dowolnej specjalizacji. Wicej Informacji o badaniach oraz wzr skierowania na stronie: www.fundusze.mammo.pl

Na badania w ramach obu programw prosimy o wczeniejsz rejestracj pod nr tel. 58666 2444. Call Center czynne jest 7 dni w tygodniu.

Mammografia trwa jedynie kilka minut i polega na zrobieniu 4 zdj rentgenowskich ? dwch projekcji kadej piersi. Badania nie naley si obawia, poniewa promieniowanie, ktre emituje jest nie wiksze ni przy RTG zba. Pozwala na rozpoznanie i wykrycie tzw. zmian bezobjawowych (guzkw oraz innych nieprawidowoci w piersi) w bardzo wczesnym etapie rozwoju ? wtedy, kiedy nie s one wyczuwalne przez kobiet lub lekarza, co bardzo istotnie zwiksza szans wyleczenia.

Fundusze EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego:

Poprzez fundusze EOG i fundusze norweskie, Islandia, Liechtenstein i Norwegia przyczyniaj si do zmniejszania nierwnoci spoecznych i ekonomicznych oraz wzmacniania relacji dwustronnych
z pastwami beneficjentami w Europie. Trzy pastwa cile wsppracuj z UE na podstawie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Porozumienie EOG).

W okresie 2009?2014 warto funduszy EOG i funduszy norweskich wynosi 1,79 miliarda euro. Norwegia zapewnia okoo 97% cznego finansowania. Fundusze s dostpne dla organizacji pozarzdowych, instytucji badawczych i szk wyszych, sektora publicznego i sektora prywatnego
w 12 nowoprzyjtych pastwach czonkowskich UE oraz Grecji, Portugalii i Hiszpanii. W ich ramach ma miejsce szeroka wsppraca z podmiotami z pastw darczycw, a przedsiwzicia mog by wdraane do 2016 r. Najwaniejsze obszary wsparcia obejmuj ochron rodowiska i zmiany klimatyczne, badania i stypendia, spoeczestwo obywatelskie, ochron zdrowia i wsparcie dla dzieci, rwno pci, sprawiedliwo i dziedzictwo kulturowe.

Informacje o LUX MED Diagnostyka:

LUX MED Diagnostyka jest jednym z najwikszych usugodawcw diagnostyki obrazowej w Polsce - posiada 28 placwek w 17 miastach. W centrach diagnostycznych wykonywane s badania tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, RTG oraz mammograficzne (take w ramach mobilnej mammografii na terenie caego kraju - LUX MED Diagnostyka dysponuje 15 mammobusami). Marka oferuje Pacjentom wysoki poziom usug, a partnerom biznesowym efektywne kosztowo rozwizania outsourcingu medycznego i teleradiologii.

Informacje o Grupie LUX MED:

Grupa LUX MED to najwiksza sie medyczna w Polsce. Oferta Grupy kierowana jest zarwno do klientw korporacyjnych, jak i indywidualnych. Klienci korporacyjni korzystaj z Pracowniczych Programw Zdrowotnych rozwijanych wok medycyny pracy. Klienci indywidualni mog skorzysta z opieki zdrowotnej na podstawie Planw Opieki Medycznej, a take tzw. wiadcze FFS (fee for service, opaty za poszczeglne usugi) oraz w ramach kontraktu z NFZ.

Opieka medyczna wiadczona jest w 164 placwkach. Usugi ambulatoryjne realizowane s przede wszystkim w placwkach LUX MED i centrach medycznych Medycyny Rodzinnej, ktra specjalizuje si w obsudze pacjentw w ramach kontraktu z NFZ. Pod mark PROFEMED w Warszawie dziaa specjalistyczna przychodnia lekarska przeznaczona specjalnie dla klientw ?fee for service?. Z Grup wsppracuje ok. 1600 poradni partnerskich w caej Polsce. Pod jej opiek znajduje si ponad 1400 000 pacjentw.

Grupa ma pi szpitali: dwa wiadczce usugi jednego dnia (Endoterapia w odzi i MegaMed w Bechatowie), trzy szpitale w Warszawie, z ktrych jeden wiadczy szeroki zakres usug specjalistycznych (LUX MED), drugi specjalizuje si w endoskopii i chirurgii (Endoterapia), a trzeci jest specjalistycznym orodkiem medycyny sportowej i ortopedii (Carolina Medical Center).

Grupa LUX MED prowadzi rwnie dziaalno ubezpieczeniow - LUX MED Ubezpieczenia jest oddziaem szwedzkiego towarzystwa ubezpieczeniowego LMG Frskrings AB.

W ramach Grupy LUX MED dziaaj take marki: LUX MED Diagnostyka, Tabita, Endoterapia, MegaMed i Centrum Zdrowia Medycyna. Endoterapia wiadczy wysokospecjalistyczne usugi endoskopowe, MegaMed opiek ambulatoryjn i chirurgi jednego dnia, a Centrum Zdrowia Medycyna specjalizuje si w usugach ambulatoryjnych. Tabita to orodek opiekuczo-rehabilitacyjny dla osb starszych, samotnych oraz pacjentw w kadym wieku wymagajcych staej opieki specjalistycznej i rehabilitacji.

Grupa LUX MED jest Gwnym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Grupa LUX MED jest czci midzynarodowej grupy Bupa, ktra wiadczy opiek medyczn i oferuje ubezpieczenia zdrowotne.

Wicej informacji o Grupie LUX MED mona znale na www.luxmed.pl